Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle social media pakketten, websites en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen CO DENKERS te Kaatheuvel, Kamer van Koophandel 76118053 en haar wederpartijen (“opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Offerte/ overeenkomst social media pakketten

 1. CO DENKERS stelt een offerte op waarin wordt aangegeven welke werkzaamheden (“de diensten”) CO DENKERS aanbiedt te verrichten, wat bij de diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn.

 2. In het algemeen omvatten de diensten het ontwerpen en bedenken van social media content. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.

 3. Een offerte is geheel vrijblijvend en 30 dagen geldig na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. CO DENKERS kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien CO DENKERS daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard en wordt deze bindend verklaard.

 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever wordt ontvangen door CO DENKERS. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan.

 5. Indien de opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt dat CO DENKERS werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer de Opdrachtgever CO DENKERS verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

 6. Het wijzigen van de diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. CO DENKERS zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten. Vooraf zal worden aangegeven dat sprake is van meerwerk.

 7. Indien een goede uitvoering van de diensten dit vereist, heeft CO DENKERS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. CO DENKERS is en blijft de verantwoordelijke naar opdrachtgever.

Uitvoering van de diensten

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door CO DENKERS uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van de opdrachtgever.

 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt de opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CO DENKERS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan CO DENKERS worden verstrekt.

 3. De opdrachtgever zal CO DENKERS toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals social media accounts) die CO DENKERS nodig heeft om de diensten te kunnen leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.

 4. CO DENKERS garandeert dat de diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de diensten dit vereist, heeft CO DENKERS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. CO DENKERS is en blijft de verantwoordelijke naar de opdrachtgever.

 5. CO DENKERS is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

 6. CO DENKERS heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover CO DENKERS niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

 7. CO DENKERS zal zich inspannen bij een verzoek van de opdrachtgever om zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.

Ontwikkelen van werken

 1. Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals vormgeving, lay-out, documentatie, adviezen, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde.

 2. CO DENKERS geeft geen garanties ten aanzien van het functioneren bij gebruik van niet courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts of overige software waarin de social media uitingen worden bekeken door de eind gebruiker.

 3. CO DENKERS is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

 4. Indien een dienst vereist dat opdrachtgever bronmaterialen aan CO DENKERS levert staat de opdrachtgever er te allen tijden voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door CO DENKERS. De opdrachtgever vrijwaart CO DENKERS van claims van derden ten aanzien van de schending van deze rechten.

 5. CO DENKERS heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht om gebruik te maken van afbeeldingen, componenten van derden, stockfoto’s en behaalde resultaten voor de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van werken. Daarnaast mogen de producten en resultaten gebruikt worden voor marketing doeleinden uit naam van CO DENKERS.

 6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij de opdrachtgever.

Oplevering en aanvaarding

 1. CO DENKERS zal de te ontwikkelen of aan te passen werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

 2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde werk afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien een werk in fases wordt opgeleverd, dient de opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid is bepaald. De opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

 3. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal CO DENKERS zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan CO DENKERS doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. De opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 14 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

 4. Indien de opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is CO DENKERS gerechtigd meerkosten in rekening te brengen voor alle volgende revisies. CO DENKERS zal bij een revisie aangeven of bij de volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn.

 5. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal de opdrachtgever de daadwerkelijk door CO DENKERS gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. De opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde werk te gebruiken op welke wijze dan ook. CO DENKERS kan slechts opzeggen na een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en de opdrachtgever deze ook geheel of gedeeltelijk afkeurt.

 6. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde werk, tenzij CO DENKERS het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een werk na verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.

Rechten van intellectuele eigendom

 1. CO DENKERS gebruikt voor haar werkzaamheden beschikbaar gestelde beelden en dergelijke om zo goed mogelijke social media uitingen te bedenken. Voor door CO DENKERS zelf gemaakte werken geldt dat de rech­ten bij CO DENKERS liggen, tenzij er met de opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overge­dragen worden. Daarbij geldt dat rechten op werken die op maat voor de opdrachtgever gemaakt zijn, in het beginsel na aanvaarding van de overeenkomst aan de opdrachtgever toekomen.

 2. De opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in werken aan te brengen die zij ontvangt.

 3. De door CO DENKERS ontwikkelde werken blijven eigendom van CO DENKERS, waardoor de opdrachtgever een niet-exclusief gebruiksrecht krijgt.

 4. Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de mate­rialen.

 5. Het is voor CO DENKERS toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. In­dien CO DENKERS door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het voor de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Rechten van intellectuele eigendom

 1. Indien dit als Dienst overeengekomen is, zal CO DENKERS de Werken of nader overeen te komen uitingen plaatsen en configureren op door de opdrachtgever aan te wijzen social media kanalen. De keuze, aanschaf en beheer van deze social media kanalen is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. CO DENKERS zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van CO DENKERS voldoet, zijn wij gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.

 2. De opdrachtgever zal op verzoek van CO DENKERS de medewerkers en hulppersonen van CO DENKERS alle benodigde toegang verlenen tot de social media omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

 3. Indien voor het gebruik van werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal de opdrachtgever deze licenties af­nemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. De opdrachtgever vrijwaart CO DENKERS voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door CO DENKERS.

 4. CO DENKERS is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen. Indien de opdracht­gever zelfstandig een wijziging aan een werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verant­woordelijkheid van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan CO DENKERS heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd. CO DENKERS kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. CO DENKERS kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

Wijzigingen aan de diensten

 1. Alle wijzigingen in de diensten, hetzij op verzoek van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden daaraan extra kosten verbonden. Deze worden overeen­komstig gefactureerd aan de opdrachtgever.

 2. Indien CO DENKERS meer werk moet verrichten dan CO DENKERS had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijkere omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is CO DENKERS gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat CO DENKERS tijdig de opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien de opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met opdrachtgever.

 2. Voor een social media pakket (of een maatwerk pakket) wordt een vaste prijs overeengekomen. De opdrachtgever is verschuldigd bij aanvang van de werkzaamheden het complete bedrag te voldoen op het moment dat het social media pakket wordt aangeschaft.

 3. CO DENKERS zal voor de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan de opdrachtgever.

 4. De betalingstermijn van de facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

 5. Indien de opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan CO DENKERS te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat CO DENKERS de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van CO DENKERS blijkt dat de betwisting onterecht was, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

 6. Bij een niet tijdige betaling is de opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval dat de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en ook indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 8. Eens per kalenderjaar is CO DENKERS gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag worden overschreden. CO DENKERS zal de opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van de tariefswijzigingen. De opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

 9. Alle prijzen die door CO DENKERS worden gefactureerd zijn exclusief belastingen (BTW) en andere van over­heidswege opgelegde heffingen.

 10. De opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan CO DENKERS indien de opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.

 11. Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door de opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren, onverminderd het recht van de opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van CO DENKERS levert volledig bewijs op.

Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wan­neer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

 2. CO DENKERS mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van de opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent ver­trouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

 3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Aansprakelijkheid

 1. CO DENKERS is slechts aansprakelijk tegenover de opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

 2. Iedere aansprakelijkheid van CO DENKERS voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade we­gens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

 3. In geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen is CO DENKERS slechts gehouden tot vergoeding van het geoffreerde bedrag.

 4. De aansprakelijkheid van CO DENKERS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeen­komst ontstaat slechts indien de opdrachtgever CO DENKERS direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en CO DENKERS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CO DENKERS in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van de opdrachtgever jegens CO DENKERS.

 5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat CO DENKERS door zijn eigen leveran­ciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van CO DENKERS kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opge­schort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Duur en opzegging

 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn welke aangegeven wordt door de opdrachtgever. Per social media pakket kan de opdrachtgever aangeven hoe lang zij wenst gebruik te maken van de Diensten van CO DEN­KERS. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd met goedvinden van beide partijen.

 2. Na akkoord van de ontwikkeling en uitvoering van een pakket is het niet mogelijk om het pakket tussentijds op te zeggen vanuit de opdrachtgever.

 3. De opzegtermijn van een social media pakket is een maand.

 4. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is CO DENKERS gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van de opdrachtgever op te heffen. CO DENKERS is niet verplicht in dat geval de opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

Wijzigingen in overeenkomst

 1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

 2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is CO DENKERS echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan de opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.

 3. Indien de opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal CO DENKERS overwegen of zij de bezwaarlij­ke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. CO DENKERS zal van deze beslissing mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien CO DENKERS bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

 4. CO DENKERS mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan de opdrachtgever geen bezwaar maken.

 5. Alle wijzigingen in de uitvoering van een dienst, hetzij op verzoek van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.

 6. De opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.

Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin CO DENKERS gevestigd is.

 2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

 4. De door CO DENKERS ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de opdrachtgever.

 5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is CO DENKERS steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.